BUBBLE GUM

ค้นหา Equipment / Armor


พบทั้งหมด 3,388 รายการ
Chrome Metal Two-Hand SwordChrome Metal Two-Handed Sword             Item ID# 1196     (Chrome_Metal_Two-Hand_Sword)
ประเภทArmorชนิด
Costume
ราคาซื้อ20zราคาขาย10zน้ำหนัก40
ป้องกัน0เลเวลขั้นต่ำ110ตีบวกได้จำนวนรู0
อาชีพ
Swordman
Knight
Priest
Blacksmith
Crusader
Alchemist
ดรอปจาก
คำอธิบายA cold blue color sword crafted from the other world mineral Bradium.
Indestructible (except in upgrade attempts).
AGI + 3, MaxHP - 10%.
Sura RampageSura Rampage [1]             Item ID# 1830     (Sura_Rampage)
ประเภทArmorชนิด
Weapon
ราคาซื้อ20zราคาขาย10zน้ำหนัก50
ป้องกัน0เลเวลขั้นต่ำ102ตีบวกได้จำนวนรู1
อาชีพ
Monk
ดรอปจาก
คำอธิบายสนับมือที่สลักด้วยลวดลายที่สวยงามในรูปแบบของมังกร
เพิ่มพลังโจมตีของสกิล Earth Shaker และ Sky Blow ขึ้น 20% เพิ่ม SP ขึ้น 5% ทุกครั้งที่ใช้สกิล
ลดการใช้ SP ลง 1% ทุกๆการอัพเกรดที่มากกว่าระดับ +6
Green WhistleGreen Whistle [1]             Item ID# 1930     (Green_Whistle)
ประเภทArmorชนิด
Weapon
ราคาซื้อ20zราคาขาย10zน้ำหนัก80
ป้องกัน0เลเวลขั้นต่ำ102ตีบวกได้จำนวนรู1
อาชีพ
Bard/Dancer
ดรอปจาก
คำอธิบายขลุ่ยที่สร้างมาจากลำต้นของพืชแข็งแรงทนทาน
ลดระยะเวลาการร่ายของสกิล Lullaby และ Rush to Windmill ลง 2 วินาที, การใช้ SP ของแต่ละสกิลลดลง 4 ทุกๆการอัพเกรดที่มากกว่าระดับ +6
MATK + 50
Stem WhipStem Whip [1]             Item ID# 1984     (Stem_Whip)
ประเภทArmorชนิด
Weapon
ราคาซื้อ20zราคาขาย10zน้ำหนัก80
ป้องกัน0เลเวลขั้นต่ำ102ตีบวกได้จำนวนรู1
อาชีพ
Bard/Dancer
ดรอปจาก
คำอธิบายแส้ที่มีความยืดหยุ่น ทำมาจากลำต้นของพืช
ระยะการร่ายเวทย์ของสกิล Lullaby และ Swing Dance ลดลง 2 วินาที, การใช้ SP ของแต่ละสกิลลดลง 4 ทุกๆการอัพเกรดที่มากกว่าระดับ +6
MATK + 50
Rose VineRose Vine             Item ID# 1985     (Rose_Vine)
ประเภทArmorชนิด
Weapon
ราคาซื้อ20zราคาขาย10zน้ำหนัก100
ป้องกัน0เลเวลขั้นต่ำ110ตีบวกได้จำนวนรู0
อาชีพ
Bard/Dancer
ดรอปจากไม่พบข้อมูล
คำอธิบายแส้ส่งกลิ่นหอมมีเสน่ห์มาจากลำต้นของกุหลาบ
มีโอกาสเล็กน้อยที่จะร่ายสกิล Lv1. Voice of Siren เมื่อโจมตีทางกายภาพ
INT + 2, AGI -2, MATK + 130
Siren_WhipSiren's Whip [2]             Item ID# 1988     (Siren_Whip)
ประเภทArmorชนิด
Weapon
ราคาซื้อ20zราคาขาย10zน้ำหนัก100
ป้องกัน0เลเวลขั้นต่ำ110ตีบวกได้จำนวนรู2
อาชีพ
Bard/Dancer
ดรอปจากไม่พบข้อมูล
คำอธิบายDex,Int,Agi+4
Matk+140
Arrow Vulcan แรงขึ้น 20%
มีโอกาสเล็กน้อยที่จะร่ายสกิล Lv5. Voice of Siren เมื่อโจมตีทางกายภาพ
มีโอกาสทำให้ศัตรู Stun 10% เมื่อทำการโจมตี
และเพิ่ม Stun1% ต่ออัพเกรด
อาวุธไม่่มีวันแตก ยกเว้นกรณีตีบวก
GuardGuard             Item ID# 2101     (Guard)
ประเภทArmorชนิด
Shield
ราคาซื้อ500zราคาขาย0zน้ำหนัก30
ป้องกัน3เลเวลขั้นต่ำ0ตีบวกได้จำนวนรู0
อาชีพ
ทุกอาชีพ
ดรอปจาก
Kobold (50%)
หาซื้อได้ที่คลิ้กเพื่อดูรายการ NPC ที่หาซื้อได้
สุ่มได้จากOld Blue Box
คำอธิบายโล่รูปสี่เหลี่ยม ขนาดเล็กแต่สามารถใช้ป้องกันการโจมตีจากศัตรูได้ดี
GuardGuard [1]             Item ID# 2102     (Guard_)
ประเภทArmorชนิด
Shield
ราคาซื้อ500zราคาขาย0zน้ำหนัก30
ป้องกัน3เลเวลขั้นต่ำ0ตีบวกได้จำนวนรู1
อาชีพ
ทุกอาชีพ
ดรอปจาก
Pupa (1%)
Pupa (1%)
Kraben (0.5%)
สุ่มได้จากOld Blue BoxOld Purple BoxWrapped Box
คำอธิบายโล่รูปสี่เหลี่ยม ขนาดเล็กแต่สามารถใช้ป้องกันการโจมตีจากศัตรูได้ดี
BucklerBuckler             Item ID# 2103     (Buckler)
ประเภทArmorชนิด
Shield
ราคาซื้อ14,000zราคาขาย0zน้ำหนัก60
ป้องกัน4เลเวลขั้นต่ำ0ตีบวกได้จำนวนรู0
อาชีพ
Swordman
Acolyte
Merchant
Thief
Knight
Priest
Blacksmith
Assassin
Crusader
Monk
Rogue
Alchemist
Bard/Dancer
ดรอปจากไม่พบข้อมูล
หาซื้อได้ที่คลิ้กเพื่อดูรายการ NPC ที่หาซื้อได้
สุ่มได้จากOld Blue Box
คำอธิบายโล่ทรงกลม
BucklerBuckler [1]             Item ID# 2104     (Buckler_)
ประเภทArmorชนิด
Shield
ราคาซื้อ14,000zราคาขาย0zน้ำหนัก60
ป้องกัน4เลเวลขั้นต่ำ0ตีบวกได้จำนวนรู1
อาชีพ
Swordman
Acolyte
Merchant
Thief
Knight
Priest
Blacksmith
Assassin
Crusader
Monk
Rogue
Alchemist
Bard/Dancer
ดรอปจาก
Goblin (2.5%)
Kobold (2.5%)
Kobold (1.5%)
Kobold (1.5%)
Goblin (0.5%)
Goblin (0.5%)
Goblin (0.5%)
Goblin (0.5%)
สุ่มได้จากOld Blue BoxOld Purple BoxWrapped Box
คำอธิบายโล่ทรงกลม
ShieldShield             Item ID# 2105     (Shield)
ประเภทArmorชนิด
Shield
ราคาซื้อ56,000zราคาขาย0zน้ำหนัก130
ป้องกัน6เลเวลขั้นต่ำ0ตีบวกได้จำนวนรู0
อาชีพ
Swordman
Knight
Crusader
ดรอปจากไม่พบข้อมูล
หาซื้อได้ที่คลิ้กเพื่อดูรายการ NPC ที่หาซื้อได้
สุ่มได้จากOld Blue Box
คำอธิบายโล่ที่ออกแบบมาเป็นอย่างดี,
ShieldShield [1]             Item ID# 2106     (Shield_)
ประเภทArmorชนิด
Shield
ราคาซื้อ56,000zราคาขาย0zน้ำหนัก130
ป้องกัน6เลเวลขั้นต่ำ0ตีบวกได้จำนวนรู1
อาชีพ
Swordman
Knight
Crusader
ดรอปจาก
Orc Hero (2.5%)
Cornutus (2.5%)
สุ่มได้จากOld Blue BoxOld Purple BoxWrapped Box
คำอธิบายโล่ที่ออกแบบมาเป็นอย่างดี,
Mirror ShieldMirror Shield             Item ID# 2107     (Mirror_Shield)
ประเภทArmorชนิด
Shield
ราคาซื้อ60,000zราคาขาย0zน้ำหนัก100
ป้องกัน4เลเวลขั้นต่ำ0ตีบวกได้จำนวนรู0
อาชีพ
Swordman
Knight
Crusader
Star Gladiator
ดรอปจากไม่พบข้อมูล
หาซื้อได้ที่คลิ้กเพื่อดูรายการ NPC ที่หาซื้อได้
สุ่มได้จากOld Blue Box
คำอธิบายโล่ทำจากกระจกที่แข็งแกร่ง มีพลังในการป้องกันเวทย์มนต์ได้เป็นอย่างดี
MDEF + 5
Mirror ShieldMirror Shield [1]             Item ID# 2108     (Mirror_Shield_)
ประเภทArmorชนิด
Shield
ราคาซื้อ60,000zราคาขาย0zน้ำหนัก100
ป้องกัน4เลเวลขั้นต่ำ0ตีบวกได้จำนวนรู1
อาชีพ
Swordman
Knight
Crusader
Star Gladiator
ดรอปจาก
สุ่มได้จากOld Blue BoxOld Purple BoxWrapped Box
คำอธิบายโล่ทำจากกระจกที่แข็งแกร่ง มีพลังในการป้องกันเวทย์มนต์ได้เป็นอย่างดี
MDEF + 5
Memory BookMemory Book             Item ID# 2109     (Memorize_Book)ข้อมูลเซ็ท
ประเภทArmorชนิด
Shield
ราคาซื้อ20zราคาขาย0zน้ำหนัก100
ป้องกัน3เลเวลขั้นต่ำ0ตีบวกได้จำนวนรู0
อาชีพ
Mage
Wizard
Sage
Soul linker
ดรอปจาก
Agav (0.5%)
Aunoe (0.5%)
Fanat (0.5%)
สุ่มได้จากOld Blue BoxOld Purple Box
คำอธิบายหนังสือเวทมนตร์ สำหรับ Mage สามารถใช้แทนโล่ได้เนื่องจากขนาดที่ใหญ่และหนา
INT + 1 , MDEF + 2
[Pocket Watch & Eye Patch & Memory Book Equip Set]
Holy GuardHoly Guard             Item ID# 2110     (Holy_Guard)
ประเภทArmorชนิด
Shield
ราคาซื้อ85,000zราคาขาย0zน้ำหนัก140
ป้องกัน5เลเวลขั้นต่ำ68ตีบวกไม่ได้จำนวนรู0
อาชีพ
Crusader
ดรอปจาก
Baphomet (6.4%)
คำอธิบายโล่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีสัญลักษณ์ของพระเจ้าสลักอยู่
VIT + 2, MDEF + 2,
ไม่สามารถ Upgrade ได้
Sacred MissionSacred Mission             Item ID# 2111     (Herald_Of_GOD)
ประเภทArmorชนิด
Shield
ราคาซื้อ128,000zราคาขาย0zน้ำหนัก160
ป้องกัน5เลเวลขั้นต่ำ83ตีบวกได้จำนวนรู0
อาชีพ
Crusader
ดรอปจาก
Ktullanux (50%)
Ktullanux (50%)
Ice Queen (50%)
คำอธิบายโล่ของผู้ส่งสารจากพระเจ้า ซึ่งพระเจ้าเป็นผู้มอบโล่นี้แก่เขา
INT + 2, VIT + 3, MDEF + 3,
ไม่สามารถทำลายได้
Novice GuardNovice Guard             Item ID# 2112     (Novice_Guard)
ประเภทArmorชนิด
Shield
ราคาซื้อ1zราคาขาย0zน้ำหนัก0
ป้องกัน3เลเวลขั้นต่ำ0ตีบวกไม่ได้จำนวนรู0
อาชีพ
Novice & Super Novice
ดรอปจากไม่พบข้อมูล
สุ่มได้จากOld Blue BoxOld Purple Box
คำอธิบายกลุ่มพ่อค้า Mat ของสมาคมลับแห่ง Prontera สร้างโล่นี้ด้วยมือ 100% ทำมาจากต้นหญ้า
ไม่สามารถ Upgrade ได้
Novice ShieldNovice Shield [1]             Item ID# 2113     (Novice_Shield)
ประเภทArmorชนิด
Shield
ราคาซื้อ5,000zราคาขาย0zน้ำหนัก100
ป้องกัน3เลเวลขั้นต่ำ40ตีบวกได้จำนวนรู1
อาชีพ
Novice & Super Novice
ดรอปจากไม่พบข้อมูล
หาซื้อได้ที่คลิ้กเพื่อดูรายการ NPC ที่หาซื้อได้
สุ่มได้จากOld Blue Box
คำอธิบายโล่น่ารักๆ สำหรับ Novice ทำมาจาก โลหะชนิดพิเศษ
ลดพลังโจมตีจากทุกธาตุ 20 % ยกเว้น Neutral
Stone BucklerStone Buckler [1]             Item ID# 2114     (Stone_Buckler)ข้อมูลเซ็ท
ประเภทArmorชนิด
Shield
ราคาซื้อ30,000zราคาขาย0zน้ำหนัก150
ป้องกัน3เลเวลขั้นต่ำ65ตีบวกได้จำนวนรู1
อาชีพ
ทุกอาชีพยกเว้น Novice
ดรอปจาก
Acidus (5%)
คำอธิบายโล่หิน ที่ Thor ได้มาจาก Hrungnir ราชาแห่งยักษ์ ตอนที่กำจัดเขาได้
มีพลังแห่งแห่งยักษ์ที่ยิ่งใหญ่พอๆกับพลังของเหล่าเทพสถิตอยู่
ลดพลังโจมตีจากมอนเตอร์ขนาดใหญ่ 5%
ถ้าผู้ใช้สวม Odin's Blessing และ Magni's Cap
Str +2 Def +5 Mdef +5
ถ้าใส่โดย Swordman Class
Def +6
1
2
3
4
5
6
7
8
>
>>

Powered by DB-RO.com